احراز حسن شهرت و سابقه در شهر مورد نظر
نداشتن سوء سابقه کیفری
نداشتن چک برگشتی از حساب معرفی شده به شرکت
داشتن مکان مناسب و مورد تائید شرکت جهت انبار کردن و عرضه محصولات
ارائه تضامین معتبر و مورد نائید شرکت
ارائه میزان توان مالی جهت خرید های  نقدی و واریزی به شرکت
دادن تعهد حداقل میزان فروش ماهیانه متناسب با محدوده درخواستی
داشتن سابقه فعالیت در بخش پوشاک
 
 

 

footerPromoBuilt Kopage
footerPromoGet