نداشتن سوء سابقه کیفری
احراز حسن شهرت و سابقه
نداشتن چک برگشتی در حسابهای بانکی ارائه شده
ارائه تضامین معتبر و مورد تائید شرکت
تعهد به اجرای کامل قوانین شرکت
داشتن سابقه فروش در بخش پوشاک
حداقل متراژ فروشگاه 30 متر
مکان وشرایط ظاهری فروشگاه باید مورد تائید شرکت باشد
ارسال عکس از داخل و خارج فروشگاه
 

 

footerPromoBuilt Kopage
footerPromoGet